ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Studia podyplomowe

powrót

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył studia pierwszego lub drugiego stopnia może zostać studentem studiów podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

 

 

ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WWSSE w Środzie Wlkp. zajęcia w roku akademickim 2020/2021 (od miesiąca pażdziernika 2020 r.) będą odbywać się w salach wykładowych WWSSE w Środzie Wlkp. przy ul. Surzyńskich 2.


STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe z PRZGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO są prowadzone tylko do nauczania jednego przedmiotu.
W WWSSE można równolegle studiować na studiach podyplomowych do nauczania większej ilości przedmiotów, jest to możliwe, gdyż część przedmiotów jest taka sama.
W celu rekrutacji należy złożyć odrębne podania na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do nauczania danego przedmiotu.


 

KANDYDACI,

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MNiSW nie ma studiów podyplomowych dających uprawnienia do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwentów studiów licencjackich z tego kierunku możemy przyjąć na czwarty rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W sytuacji różnic programowych na studiach licencjackich z innych uczelni lub pokrewnej specjalności możemy przyjąć na odpowiedni rok po weryfikacji suplementu. 

 

 


Wymagane dokumenty:

 STUDIA PODYPLOMOWE:


  • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia - oryginał do wglądu),
  • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • 2 fotografie legitymacyjne,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy ZAPOZNAJ SIĘ
  • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia --- studia podyplomowe)

  

REJESTRACJA ONLINE  

 

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA 


 

OPŁATY ORAZ ULGI DLA STUDENTÓW

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

 

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.


**Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.

  

 

.                                             Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021                                          .

.                                                                STUDIA PODYPLOMOWE                                                               .

WPISOWE: 150 ZŁ


Kierunek/specjalność

wpisowe

Czesne za semestr
Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
 

.                                                                        PEDAGOGIKA                                                                          .

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem)

150

1000

200

Coaching i mentoring w edukacji (2 sem)

150

1250

250

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem (3 sem)

150

1000

200

Doradztwo zawodowe  i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorstw   (3 sem)

150

1200

240

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem)

150

1000

200

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)            (3 sem)

150

1200

240

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)               (3 sem)

150

1200

240

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 sem)

150

1200

240

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 sem)

150

1200

240

Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2 sem)

150

850

170

Logopedia (4 sem)

150

1200

240

Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (3 sem)

150

1000

200

Neurologopedia (2 sem)

150

1800

360

Organizacja i zarządzanie oświatą (2 sem)

150

1200

240

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) (3 sem)

150

1000

200

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem)

150

1000

200

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika korekcyjna (3 sem)

150

1200

240

Pedagogika resocjalizacyjna (3 sem)

150

1000

200

Podstawy przedsiębiorczości (2 sem)

150

1200

240

Przygotowanie pedagogiczne (3 sem)

150

1200

240

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem)

150

1000

200

.                                                                             EKONOMIA                                                                         .

Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem)

150

1250

250

Finanse i bankowość (2 sem)

150

1250

250

Rachunkowość i podatki (2 sem)

150

1250

250

Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem)

150

1250

250

.                                                                          INFORMATYKA                                                                     . 

informatyka i technologie informacyjne (3 sem)

150

1200

240

Informatyka stosowana (2 sem)

150

1200

240

.                                                                            DIETETYKA                                                                          .

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem)

150

1250

250

drukuj do góry