ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Kierunki

powrót

Uczelnia prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierunku PEDAGOGIKA oraz EKONOMIA oraz studia I stopnia na kierunkach PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA, EKONOMIA, INFORMATYKA, DIETETYKA  w różnych specjalnościach:

 

 

PEDAGOGIKA - studia II stopnia (magisterskie)

 

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na kierunku tym studia odbywają się w następujących specjalnościach:- Pedagogika ogólna
Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie)  przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.
Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej ... więcej=>

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.
Realizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. ..więcej=>

- Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna
Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie)  przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.
Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia...więcej=>

 

- Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową 

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie)  przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.


PEDAGOGIKA - studia I stopnia

 

 

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szjolnictwa Wyższego).

 

 

- Resocjalizacja i socjoterapia

Dzięki zdobytej wiedzy, absolwent specjalności resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: miejski ośrodek pomocy rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej... więcej=>

 

 

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno - psychologicznych itp... więcej=>

 

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski - NOWOŚĆ

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do pracy w przedszkolach i klasach I-III oraz do  prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2014r. poz. 803) pod warunkiem legitymowania się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – np. certyfikat FCE na ocenę A lub B.

 

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki - NOWOŚĆ

 

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do pracy w przedszkolach i klasach I-III oraz do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2014r. poz. 803) pod warunkiem legitymowania się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – np. certyfikat FCE na ocenę A lub B.


- Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno – kulturową

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie m.in. w: w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy... więcej=>

 

 

- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna, są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych ... więcej=>

 

PRACA SOCJALNA  - studia I stopnia

 

W załączeniu Uchwała nr 311/2011 Prezydium Państwowej Komisji  Akredytacyjnej  z dnia 5 maja 2011r. 

 Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szjolnictwa Wyższego )... więcej=>

 

EKONOMIA - studia II stopnia

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów  co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.  Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach  różnych szczebli.


Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

 

W trakcie studiów II stopnia student zdobędzie wszechstronną i poszerzoną –  w stosunku do studiów pierwszego stopnia- wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiądzie umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.  Absolwent będzie  przygotowany do opracowania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego -  w kraju i zagranicą. Absolwent będzie  przygotowany  do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra EKONOMII w zakresie specjalności:

- rachunkowość finansowa;

- ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami;

- finanse, bankowość i ubezpieczenia;

- ekonomia ogólna;

- handel krajowy i zagraniczny.

 

 

EKONOMIA - studia I stopnia

 

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej,której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego).

 

- Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach samorządowych, firmach doradczych... więcej=>

 

- Finanse,  bankowość i ubezpieczenia

Zdobyta przez studentów wiedza daje możliwości podjęcia pracy m.in. w: bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych, urzędach publicznych, organizacjach samorządowych, izbach gospodarczych, działach finansowych różnorodnych firm i instytucji... więcej=>

 

- Rachunkowość finansowa

Absolwenci tej specjalności mają możliwości zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach państwowych i spółki, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, jednostkach budżetowych oraz firmach audytorskich i konsultingowych. W szczególności na takich stanowiskach jak: pracownik służb finansowo-księgowych, analityk finansowy, doradca finansowy, audytor... więcej=>

 

- Ekonomia przestrzenna

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, gospodarki terenami; biurach rozwoju, zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego... więcej=>

 

- Handel krajowy i zagraniczny

Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianej organizacji handlu zagranicznego i krajowego, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym m. in. zagadnienia związane z finansami, prawem, strategią, marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem w ujęciu globalnym... więcej=>


INFORMATYKA - studia licencjackie i inżynierskie

 

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szjolnictwa Wyższego).

 

- Informatyka stosowana

Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki... więcej=>

 

- Specjalność nauczycielska

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwjające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum... więcej=>

 

DIETETYKA  - studia I stopnia

 

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy i mieści się w obszarze nauk medycznych oraz obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne jak również kierunek rolniczy technologia żywności i żywienia, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego jak i wiedza na temat przygotowywania żywności.

 

Poradnictwo dietetyczne 

Absolwent specjalności może podjąć zatrudnienie  w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,  zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych, gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych, zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia, restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

 

Dietetyka w sporcie i rekreacji

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie  w: placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach, salonach kosmetycznych, SPA, sanatoriach, placówkach turystycznych, firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  

UWAGA => REKRUTACJA CIĄGŁA !!!

drukuj do góry