ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Zintegrowana edukacja ...

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: 
Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kwalifikacje
uprawnienie do nauczania w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego).

 

Program studiów z podziałem na moduły zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 

Moduł 2. Przygotowanie z w zakresie psychologiczno – pedagogicznym

  1. 1.     Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne (90 godz.)

                   1)     Współczesne problemy psychologii

                   2)     Strategie zintegrowanej edukacji dziecka

                   3)     Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku

                   4)     Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka

  1. 2.     Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych  (60 godz.)

                    1)     Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia

                    2)     Logopedia

                    3)     Edukacja zdrowotna

  1. 3.     Praktyka (30 godz)

Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

  1. 1.     Podstawy dydaktyki (30 godz.)

                  1)     Podstawy dydaktyki ogólnej

  1. 2.     Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć)  na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych (90 godz.)

                 1)     Kształtowanie kompetencji językowych dziecka

                 2)     Kształtowanie kompetencji matematycznych 

                 3)     Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych

                 4)     Edukacja plastyczna i techniczna

                 5)     Edukacja muzyczna

                 6)     Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: Trening umiejętności interpersonalnych

  1. 3.     Praktyka (120 godz.)

W/w przedmioty w szczegółowych treściach programowych zawierają wszystkie wymagane  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela treści kształcenia.

Np. Na przedmiocie Edukacja zdrowotna są realizowane treści kształcenia z metodyki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Na przedmiocie Edukacja plastyczna i techniczna są realizowane treści kształcenia z metodyki prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych.Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 420 godz. ( w tym 150 godz. praktyk)
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).


UWAGA!
Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego mogą równolegle rozpocząć studia podyplomowe z tego zakresu (za 50 % czesnego).

drukuj do góry