bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

WSZJK

powrót

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. (WWSSE) poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia dąży do realizacji celu zapisanego w misji Uczelni. Celem tym jest kształcenie na najwyższym poziomie studentów, którzy będą zdolni  skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą.

Implementacja wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest wyrazem aktywnego zaangażowania WWSSE w realizację procesu bolońskiego i potwierdzeniem przynależności do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

§ 1

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii WWSSE  w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

§ 2

WSZJK to system założeń, celów, narzędzi i procedur związanych z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem jakości procesu kształcenia.

§ 3

WSZJK obejmuje działania o charakterze obligatoryjnym oraz fakultatywnym (tzw. dobre praktyki), których regulacje są objęte niniejszą uchwałą i załącznikami do niej. Załączniki obejmują:

1. Projektowanie i rozwój usług edukacyjnych na studiach I i II stopnia.

2. Powoływanie, rozwój i ocenę studiów podyplomowych.

3. Organizację i ocenę pracy biblioteki.

4. Założenia i zasady prowadzenia hospitacji zajęć.

5. Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć.

6. Procedurę końcowej oceny procesu kształcenia i warunków studiowania.

7. Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na WWSSE.

§ 4

1. Główne cele WSZJK to:

1) kształtowanie kultury jakości,

2) wsparcie realizacji aktywnej polityki uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach związanych z kształceniem,

3) uwiarygodnienie WWSSE przed interesariuszami.

2. Szczegółowe cele WSZJK to:

1) zapewnienie zgodności jakości kształcenia z wymogami przepisów prawa dotyczących szkolnictwa wyższego oraz postanowieniami Deklaracji Bolońskiej,

2) monitorowanie jakości procesu kształcenia,

3) ocena procesu kształcenia,

4) doskonalenie procesu kształcenia,

5) gromadzenie informacji o procesie kształcenia,

6) udostępnienie informacji o procesie kształcenia na Uczelni.

§ 5

WSZJK cechuje:

1) podporządkowanie celom strategicznym Uczelni (celowość),

2) objęcie zakresem oddziaływania całego procesu kształcenia (holizm),

3) zapewnienie możliwości realizacji pełnego cyklu doskonalenia jakości kształcenia (spójność),

4) dostosowanie realizowanych programów kształcenia do swoistości wydziałów Uczelni  (elastyczność),

5) umożliwienie prowadzenia analiz porównawczych w różnych przekrojach oraz w różnych okresach w celu monitorowania procesu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (systematyczność i porównywalność),

6) zabezpieczenie obiektywności uzyskiwanych ocen (obiektywność),

7) powszechna znajomość procedur (jawność).

§ 6

Na WSZJK składają się następujące procesy:

1) planowanie procesu kształcenia,

2) monitorowanie realizacji procesu kształcenia,

3) ocena procesu kształcenia,

4) doskonalenie procesu kształcenia,

5) gromadzenie informacji o ofercie usług edukacyjnych, zasobach i efektach kształcenia,

6) informowanie o podejmowanych inicjatywach projakościowych, oferowanych programach kształcenia oraz o ocenie jakości procesu kształcenia.

§ 7

1. Planowanie procesu kształcenia obejmuje:

1) projektowanie i rozwój usług edukacyjnych (programów kształcenia umożliwiających osiągnięcie kwalifikacji pierwszego i  drugiego stopnia oraz kwalifikacji podyplomowych),

2) zapewnienie kadry prowadzącej zajęcia o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach,

3) dostosowanie zasobów infrastruktury Uczelni do wymagań oferowanych usług edukacyjnych.

2. Podstawę planowania stanowią:

1) przepisy prawa w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, wymagane minima kadrowe i procedury administracyjne oraz dokumentacja procesu kształcenia,

2) aktualny stan wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin naukowych i metodyki prowadzenia zajęć,

3) dobre praktyki związane z projektowaniem i rozwojem usług edukacyjnych,

4) wymagania pracodawców,

5) opinia absolwentów,

6) ocena procesu kształcenia z poprzednich okresów.

§ 8

1. W celu dostosowania procesu kształcenia do wymogów rynku pracy Uczelnia systematycznie prowadzi:

1) spotkania z przedstawicielami pracodawców,

2) przeglądy wyników badań rynku pracy,

3) badanie losów absolwentów WWSSE.

2. Uczelnia organizuje zajęcia o charakterze fakultatywnym prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.

§ 9

1. Projektowanie i rozwój usług edukacyjnych odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur uwzględniających:

1) określenie zadań i odpowiedzialności uczestników procesu,

2) wymagany zakres dokumentacji,

3) wzory dokumentów.

2. Projektowanie i rozwój usług edukacyjnych obejmuje procedury projektowania programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

§ 10

1. Odpowiednie umiejętności i kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia zapewniane są poprzez:

1) uwzględnienie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć zgodnie z wymaganiami procesu selekcji kandydatów do zatrudnienia i rekrutacji pracowników,

2) okresowe oceny kadry prowadzącej zajęcia, uwzględniające udokumentowany dorobek naukowy (w zakresach związanych z prowadzonymi zajęciami) i dydaktyczny oraz wyniki ankietowego badania studentów,

3) monitorowanie stanu minimów kadrowych na poszczególnych kierunkach,

4) realizację programu szkoleń w zakresie metodyki prowadzania zajęć,

5) działania o charakterze motywacyjnym związane z doskonaleniem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzania zajęć oraz promowanie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia wysokiej jakości,

6) promocję udziału pracowników Uczelni w wymianie międzynarodowej związanej z procesem dydaktycznym.

2. Nowo zatrudnieni pracownicy WWSSE nieposiadający udokumentowanych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć, są zobowiązani (w ciągu trzech lat od rozpoczęcia pracy) do udziału w wewnętrznym kursie pedagogicznym lub do podjęcia studiów pedagogicznych na innej uczelni.

3. W ramach dobrych praktyk Uczelnia zaleca wprowadzanie młodych pracowników w obowiązki dydaktyczne poprzez ich uczestnictwo w wykładach samodzielnych pracowników oraz w prowadzonych przez nich seminariach.

§ 11

Dostosowanie zasobów do potrzeb kierunków studiów i poszczególnych przedmiotów obejmuje:

1) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej odpowiadającej swoistościom poszczególnych kierunków i przedmiotów,

2) organizację pracy biblioteki ,

3) udostępnienie kadrze prowadzącej zajęcia i studentom - odpowiedniego wsparcia informatycznego.

 

§ 12

Monitorowanie realizacji procesu kształcenia obejmuje:

1) bieżący nadzór nad realizacją procesu kształcenia w zakresie realizacji planu studiów,

2) prowadzenie hospitacji zajęć,

3) ocenę stopnia osiągania efektów kształcenia,

4) podejmowanie decyzji w odpowiedzi na uwagi studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.

§ 13

1. Ocena procesu kształcenia opiera się na systemie badań, który obejmuje:

1) roczne badanie ankietowe studentów, dotyczące oceny zajęć,

2) coroczne badanie ankietowe studentów kończących studia dotyczące oceny procesu kształcenia i warunków studiowania,

3) badanie ankietowe absolwentów dotyczące oceny studiów i efektów kształcenia.

2. Wyniki badania ankietowego studentów, dotyczącego oceny zajęć dydaktycznych są  wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w procesie awansowania nauczycieli akademickich.

3. Badania ankietowe studentów dotyczące oceny zajęć są anonimowe.

§ 14

1. Doskonalenie procesu kształcenia obejmuje działania związane z:

1) prowadzeniem corocznych przeglądów programów kształcenia,

2) prowadzeniem systematycznej modernizacji infrastruktury dydaktycznej,

3) upowszechnieniem elektronicznego wsparcia procesu kształcenia oraz organizacji szkoleń w tym zakresie,

4) organizacją szkoleń w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych,

5) wspieraniem pracowników w organizacji przedsięwzięć zapewniających wymianę doświadczeń o charakterze dydaktycznym,

6) motywacją pracowników do rozwoju umiejętności i kwalifikacji dydaktycznych,

7) podejmowaniem działań doskonalących na podstawie wyników badań ankietowych,

8) prowadzeniem okresowych przeglądów funkcjonowania i księgozbioru biblioteki ,

9) prowadzeniem corocznego przeglądu form upowszechniania informacji o procesie kształcenia.

2. Przegląd oferty usług edukacyjnych Uczelni ma na celu weryfikację:

1) zgodności istniejących programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,

2) wymaganych minimów kadrowych dla kierunków studiów,

3) obsady zajęć,

4) zgodności istniejących programów kształcenia z wymaganiami rynku pracy.

§ 15

1. W WWSSE gromadzone są informacje na temat:

1) programów kształcenia,

2) kadry prowadzącej zajęcia,

3) populacji studentów,

4) skuteczności kształcenia na kolejnych semestrach studiów,

5) wyników badań ankietowych dotyczących oceny zajęć i studiów,

6) wyników badań absolwentów dotyczących oceny studiów oraz przebiegu ich kariery zawodowej,

7) infrastruktury dydaktycznej,

8) zasobów biblioteki i czytelni.

2. Sprawozdania o efektach realizacji usług edukacyjnych na poszczególnych wydziałach przekazywane są po zakończeniu każdego roku do wiadomości członków rad wydziałów oraz w odniesieniu do całej Uczelni raz w roku podczas posiedzenia Senatu.

3. Informacje o ofercie, zasobach oraz efektach kształcenia są systematycznie przekazywane do wiadomości interesariuszy Uczelni w postaci corocznego sprawozdania rektora WWSSE.

§ 16

1. Uczelnia udostępnia informacje o ofercie usług edukacyjnych, zasobach infrastruktury, współpracy zagranicznej, aktywności organizacji studenckich oraz o wsparciu materialnym dla studentów.

2. Informacje te są przekazywane:

1) na stronie internetowej Uczelni,

2) w trakcie wizyt w wybranych szkołach średnich i na wyższych uczelniach,

3) podczas środowiskowych imprez o zasięgu lokalnym i krajowym.

3. Uczelnia prowadzi aktywne działania o charakterze rekrutacyjnym poza granicami kraju.

 

 § 17

1. Nadzór nad WSZJK sprawuje Senat WWSSE. Dla umożliwienia realizacji tego zadania raz w roku Senat otrzymuje sprawozdanie Prorektora ds.  dydaktycznych z funkcjonowania systemu.

2. Za organizację i funkcjonowanie WSZJK odpowiada Prorektor ds. dydaktycznych.

3. Rektor na wniosek Prorektora ds. Kształcenia powołuje Uczelnianą Komisję do ds. Jakości Kształcenia  i Oceny Jakości Kształcenia (UKJKiOJK) i Wydziałową Komisję do ds. Jakości Kształcenia  i Oceny Jakości Kształcenia (WKJKiOJK) oraz określa zakres ich zadań.

4. Pracą Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia  kieruje Prorektor ds.  dydaktycznych.

5. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia koordynuje działania WKJKiOJK.

6. Nadzór nad działaniem WKJKiOJK na wydziałach pełnią rady wydziałów.

§ 18

Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Projektowanie i rozwój usług edukacyjnych na studiach pierwszego i drugiego stopnia – procedury.

2. Załącznik nr 1a) – Wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu kształcenia dla kierunku.

3. Załącznik nr 1b) – Wykaz dokumentów i informacji stanowiących załącznik do wniosku o modyfikację funkcjonującej lub uruchomienie nowej specjalności.

5. Załącznik nr 1c) – Wzór wniosku o modyfikację kierunku studiów.

6. Załącznik nr 2 – Powoływanie, rozwój i ocena jakości studiów podyplomowych.

7. Załącznik nr 3 – Organizacja i ocena pracy biblioteki .

8.Załącznik nr 4 – Założenia i zasady prowadzenia hospitacji zajęć.

9.Załącznik nr 5 – Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć.

10.Załącznik nr 6 – Procedura końcowej oceny procesu kształcenia i warunków studiowania.

11.Załącznik nr 7 – Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia zgodnie ze strategią na WWSSE.

drukuj do góry