bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Stypendia

powrót

 


 

 

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH


W związku z przyznanymi stypendiami na II semestr roku akademickiego 2021/2022 każdy student, który otrzymał stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji

 

Decyzje należy odebrać osobiście w dziekanacie WWSSE. 

W przypadku nie odebrania decyzji wypłata stypendium zostanie wstrzymana

 do czasu jej odebrania.

 


 

UWAGA

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia komisji stypendialnej oraz listy przyznanych stypedniów.

W liście przyznanych stypedniów Rektora zaznaczono kolorem czerwonym osoby, którym przyznano stypednium, a które nie były ujęte w liście rankingowej.

Osoby te proszone są o pilne dostarczenie do Dziekanatu wypełnionych wniosków.

Stypendia  za m-c październik zostaną wypłacone najpóźniej do 15 listopada.

Osoby, którym przyznano stypendia zobowiązane są do odbioru decyzji stypednialnych. Decyzje będą do odbioru od  06 listopada.


 

 

UWAGA!!!

W PLIKACH PONIŻEJ ZAMIESZCZONO LISTY RANKINGOWE DO STYPENDIUM REKTORA.

OSOBY ZAZNACZONE KOLOREM ZÓŁTYM SĄ UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PODPISYWANE WE WNIOSKU OŚWIADCZENIE:

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk) oraz odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:

1.        podane wyżej informacje zgodne są ze stanem faktycznym,

2.         zapoznałam(em) się z Regulaminem świadczeń dla studentów WWSSE w Środzie Wlkp.

3.         nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

4.         nie jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej i nie jestem funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

5.         wiem ,iż stypendium rektora przysługuje mi na studiach pierwszego stopnia , na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich , jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (łącznie 72 miesiące),

6.         wiem, iż świadczenia nie przysługują mi w przypadku posiadania przez mnie tytułu zawodowego :

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 


 

 UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2021 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2022 r.


 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego trudną sytuację materialną.

 


 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickiego 2021/2022  wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.

 


 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.  

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528 zł netto), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 


DOCHÓD NIEOPODATKOWANY DO 26 ROKU ŻYCIA - DO STYPEDNIUM SOCJALNEGO

 

 Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.
Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne”. 

 


W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego , oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 

drukuj do góry