ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Stypendia

powrót

 UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2021 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2022 r.


 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego trudną sytuację materialną.

 


 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickiego 2021/2022  wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.

 


 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.  

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528 zł netto), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 


DOCHÓD NIEOPODATKOWANY DO 26 ROKU ŻYCIA - DO STYPEDNIUM SOCJALNEGO

 

 Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.
Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne”. 

 


W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego , oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 

drukuj do góry