ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Stypendia

powrót

 FORMY POMOCY MATERIALNEJ W WWSSE W ŚRODZIE WLKP.:

- STYPENDIUM SOCJALNE;

- STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

- STYPENDIUM REKTORA;

-ZAPOMOGA.

 


W PLIKACH PONIŻEJ ZAMIESZCZONO LISTY OSÓB,

KTÓRYM KOMISJA STYPENDIALNA PRZYZNAŁA STYPENDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.


- OSOBY TE ZOBOWIĄZANE SĄ DO ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH (ODBIÓR DECYZJI MOŻLIWY PO 23.11.2019).

- STYPENDIA ZOSTANĄ WYPŁACONE NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 20.11.2019 (ZE SPŁATĄ ZA M-C PAŹDZIERNIK).

 
POSIEDZENIE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.11.

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA ROZPATRZY M,IN, WNIOSKI ODRZUCONE PRZEZ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ (CZYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, KTÓRE BYŁY NIEKOMPLETNE I MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE)

Lista wniosków na odwoławczą komisję stypendialną (wg nr albumu):  5053; 4225; 5780; 5021; 4860; 4884; 5091; 4863; 4882; 5427; 5418; 5730; 5276; 5724; 4905; 4577; 5361; 4665; 5776


  


STYPENDIUM REKTORA 

LISTY RANKINGOWE NA STYPENDIUM REKTORA 

DOSTĘPNE SĄ W PLIKACH NA DOLE STRONY OSOBY.

ZAZNACZONE KOLOREM CZERWONYM KWALIFIKUJĄ SIĘ NA STYPENDIUM REKTORA.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31.10.2019R. 

(NR ALBUMU STUDENTA JEST ZAWARTY NA UMOWIE ORAZ NA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ)

 

 


 

UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2019 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2020 r.


 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego trudną sytuację materialną. 

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickiego 2019/2020  wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r 2715 zł. 


WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528 zł ), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 

 


 

 

drukuj do góry