ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Stypendia

powrót

UWAGA STUDENCI !

Stypendium za miesiąc marzec zostanie wypłacone najpóźniej do 30.03.2018 r.

Za pozostałe miesiące tj. kwiecień, maj, czerwiec stypendium będzie wypłacane do 20 - go dnia każdego miesiąca.

 

Studenci zobowiązani są do odbioru decyzji stypendialnej w Dziekanacie Uczelni. 


UWAGA !!

W pliku poniżej zamieszczono listy rankingowe z podziałem na poszczególne stopnie, kierunki i lata studiów.

Osoby zaznaczone kolorem czerwonym są uprawnione do złożenia wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie Uczelni najpóźniej do 28.10.2017.


UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2017 r. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2018 r.


  STYPENDIA SOCJALNE


 Dochód uprawniający do ubiegnia się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickim 2017/2018 wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  2577  zł.

                                       

STUDENT BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMYWAĆ WSZYSTKIE STYPENDIA TYLKO NA JEDNYM KIERUNKU I NA JEDNEJ UCZELNI!


 

drukuj do góry