ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Stypendia

powrót

 

UWAGA

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STYPEDNIALNEJ, ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE SEDNICH DO STYPEDNIUM REKTORA ORAZ LISTY OSÓB (WG NR ALBUMU), KTÓRYM PRZYZNANO STYPEDNIA WRAZ Z KWOTAMI.

 

STYPEDNIA ZOSTANĄ WYPŁACONE NAJPÓŹNIEJ DO 25.11.2020 ZE SPŁATĄ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK.

 

 

 

 


 

UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2020 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2021 r.


 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego trudną sytuację materialną. 

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickiego 2020/2021  wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r 3244 zł. 


WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528 zł ), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 

 


 

 

drukuj do góry