bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Strategia funkcjonowania WSZJK

powrót

         Wewnętrzny system  zapewnienia jakości kształcenia odności się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, oraz uwzględnia oceny, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dokonywane przez studentów.

Priorytetowym celem  strategii Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej  jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom –absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje  społeczne. Realizację tego celu podporządkowano wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem skuteczności strategii jest przejście od stosowania procedur kontrolnych jako  narzędzia zapewnienia wysokiej jakości kształcenia – do myślenia o kulturze jakości jako wspólnej odpowiedzialności całego środowiska (nauczycieli akademickich, studentów, otoczenia społeczno- gospodarczego).

Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i  drugiego  stopnia  w WWSSE, będą  wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców i społeczność akademicką, jeśli zbudowany przez nas system doskonalenia jakości kształcenia zostanie skutecznie wdrożony. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest sprawne współdziałanie  struktur na wszystkich poziomach organizacyjnych uczelni.

UKJKiOJK współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp., Sejmikiem Gospodarczym, prywatnymi i państwowymi przedsiębiorcami.

Celem Uczelni jest dopasowanie systemu kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy oraz ocena kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych przez pryzmat zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców.

Efektywna i ciągła współpraca naszej Uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami i Powiatowym Urzędem Pracy pozwala modyfikować program studiów tak, aby po studiach kompetencje i wiedza absolwentów odpowiadały realnym potrzebom rynku.

Nad najwyższą jakością kształcenia w  WWSSE czuwa Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia i Oceny Jakości Kształcenia  (UKJKiOJK ) powołana Zarządzeniem nr 1/10/2012 Rektora WWSSE w Środzie Wlkp. z dnia 03 października 2012 r. Jej głównym celem jest stymulowanie doskonalenia jakości kształcenia w WWSSE.  Ich odpowiednikami na poziomie wydziałowym są Wydziałowe Komisje ds. Zarządzania Jakością Kształcenia i Ocena Jakości Kształcenia powołane Zarządzeniem  nr 2/10/2012 Rektora WWSSE w Środzie Wlkp. z dnia 03 października 2012 r. i Zarządzeniem nr 3/10/2012 Rektora WWSSE w Środzie Wlkp. z dnia 03 października 2012 r.  Nadzór nad pracami Komisji  sprawuje Prorektor ds. dydaktycznych. Strategia działania WSZJK wyszczególnia listę celów, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w WWSSE.

 

drukuj do góry