bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

powrót

         

Rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych

Na studiach I i II stopnia na kierunku EKONOMIA

 

Prowadzone seminaria dotyczą studiów I i II stopnia. Rezultatem tych pierwszych są prace licencjackie, rezultatem drugich prace magisterskie. Wszystkie te prace są rodzajem prac naukowych różniącym się    s t o p n i e m  naukowości. Naukowość tych prac zasadza się głównie na:

 1. eksplikacji przedmiotu badania to jest problemu badawczego co znajduje zazwyczaj wyraz w sprecyzowaniu tematu pracy;
 2. doborze metod i procedur badawczych zezwalających na realizację celów pracy;
 3. umiejętności zaprezentowania istniejącej już wiedzy (literatury), własnych obserwacji i refleksji poznawczych mających właściwości pisarstwa naukowego.

Spełnienie wyżej sformułowanych rygorów jest podstawą oceny osiągnięcia przez studentów  kompetencji  badawczych.

         Wybór tematu to rezultat zainteresowań   d y p l o m a n t a   i ewentualnych sugestii promotora.

 

         Przykładowe tematy:

 

 1. Zarządzanie personelem. refleksje teoretyczne. Studium przypadku.
 2. System  wynagradzania i zatrudniania pracowników samorządowych na przykładzie Urzędu Miasta Kostrzyn.
 3. System zarządzania jakością w strategii przedsiębiorstwa.
 4. Wizerunek instytucji na przykładzie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
 5. Pozyskiwanie i kreowanie kapitału ludzkiego na przykładzie Urzędu Gminy w Kleszczewie.
 6. Strategia rozwoju na przykładzie gminy Śrem.
 7. Instrumenty kształtowania wizerunku na przykładzie firmy handlowej Sklepy Komfort S.A.
 8. Wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta w Jarocinie.
 9. Bezrobocie i sposoby jego zwalczania na przykładzie powiatu średzkiego.
 10. Motywowanie pracowników  w usługowym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy AUTOSTRADA EKSPLOATACJA.
 11. Motywowanie jako element zarządzania przedsiębiorstwem.
 12. Marketing personalny a wizerunek firmy. 
 13. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju sektora bankowego.
 14. Rekrutacja i selekcja na przykładzie firmy Tradycyjne Jadło.
 15. Kondycja finansowa służb mundurowych na przykładzie Komendy  Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.
 16. Rola przedstawicieli handlowych w przedsiębiorstwie „ALTAX” Sp. z o. o.
 17. Lean Management w informatyce na przykładzie zwinnej metodyki zarządzania projektami SCRUM.
 18. Procedura i uwarunkowania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X na podstawie działalności kredytowej LBS w Strzałkowie.
 19. Rozwój bankowości elektronicznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie.
 20. Bezrobocie na rynku lokalnym powiatu wrzesińskiego w latach 2009-2012.
 21. Gospodarka finansowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.
 22. Analiza budżetu gminy Nowe Miasto.
 23. Kredyt jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa.
 24. Rachunkowość Stowarzyszenia na przykładzie Ligi Obrony Kraju.
 25. Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania gminy.
 26. Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym.

 

 Przykładowe streszczenia:

 

Temat pracy
KAPITAŁ LUDZKI. REFLEKSJE TEORETYCZNE. STUDIUM PRZYPADKU.

Streszczenie

Niniejsza praca obok wstępu i zakończenia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich ukazuje dużą i ciągle rosnącą rolę zasobów ludzkich w funkcjonowaniu organizacji. Wyjaśniono i uporządkowano w nim definicje i podstawowe terminy związane z tą dziedziną. Omówiono teorię kapitału ludzkiego oraz jego desygnaty. Przedstawione zostały także strategie pozyskiwania i rozwoju oraz wynagrodzeń pracowników.Rozdział drugi dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim, a więc procesu tworzenia wartości dodanej. Wskazano w jaki sposób kierownicy poszukują, dobierają, szkolą oraz oceniają pracowników. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, jako podmiotu kreacji kapitału ludzkiego. Pokazuje jej historię, obszar działania, strategię rozwoju, strukturę organizacyjną, zatrudnienie oraz specyfikę zawodu strażaka, powodującą określony też „popyt” na kapitał ludzki. Ostatni czwarty rozdział obejmuje problematykę aprecjacji kapitału ludzkiego, w szczególności doskonalenie zawodowe strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Wskazano tu wybrane ćwiczenia doskonalące oraz formy motywowania w obszarze płacowym i pozapłacowym. Zakończenie pracy to podsumowanie refleksji teoretycznych oraz wyników pozyskanych z analizy przeprowadzonego badania.

 

Temat pracy

CUSTOMER RELATIONSHIP

REFLEKSJE TEORETYCZNE

STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie

Niniejsza praca w jej nurcie teoretycznym przedstawia rolę marketingu partnerskiego w przedsiębiorstwach usługowych. Zaprezentowany został przegląd modeli jakości usług, wskazując na fakt, że jakość usługi i jej pomiar zależna jest od rodzaju, czasu, potrzeby jak i sytuacji. Wszystkie te programy podlegają zmianom np. oczekiwania klienta co do poziomu jakości obsługi, czy też umiejętnego rozpoznania ich potrzeb. Wynika to m.in. ze stale rosnących wymagań i doznań nabywców, czy też pojawiającej się konkurencji. W pracy przedstawiono krótką analizę zagadnień związanych z generowaniem i wykorzystywaniem wiedzy o klientach poprzez nowoczesne kanały komunikacji obejmujące Internet. Wyzwaniem dla firm jest stworzenie odpowiednich środków i kanałów do komunikacji z klientem, które zapewnią szybki i płynny kontakt w realizacji procesu zakupowego. Z badań przeprowadzonych w nurcie empirycznym wynika, że najwyższe zadowolenie klienta pod względem jakości obsługi i efektywności powstaje podczas procesu sprzedaży bezpośredniej.

 

Temat pracy
GOSPODARKA ODPADAMI

PROBLEM GLOBALNY

PRZYPADEK LOKALNY

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ukazanie „śmieci” jako problemu globalnego z którym przyszło zmierzyć się najniższym w administracyjnej hierarchii poziomie - gminom. Nurt empiryczny został przedstawiony na przykładzie gminy Nowe Miasto nad Wartą. Trzy pierwsze rozdziały pracy oparte są na teorii dotyczącej gospodarki odpadami. Omówiona została tu zasada zrównoważonego rozwoju, którą Polska, jako kraj należący do struktur Unii Europejskiej, zobowiązała się przestrzegać. Wyjaśnione zostały też pojęcia odpadów oraz przedstawiono metody jakim należy je poddać w celu zapobiegania ich szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko. Część badawcza pracy to jej czwarty rozdział. Przedstawia on charakterystykę gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz zawiera analizę i ocenę funkcjonowania tam nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Temat pracy

ANALIZA SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY HANDLOWEJ

Streszczenie:

         Niniejsza praca ma na celu wyjaśnienie jak wielkie znaczenie ma motywacja dla całości systemu zarządzania przedsiębiorstwem i pracujących w nim ludzi. Jest to jeden z najważniejszych elementów zarządzania ludźmi i klucz do sukcesu danej jednostki. Pierwszy rozdział zawiera opis istoty oraz głównych teoretycznych aspektów motywowania. Wyjaśniono w nim definicję motywowania oraz jej rodzaje. Następnie scharakteryzowano modele i wybrane teorie motywacji do pracy. W drugim rozdziale zawarte są zagadnienia dotyczące czynników, które wpływają na motywację do pracy. Ukazane są sposoby jakimi można motywować pracowników. Ostatni rozdział – trzeci, to prezentacja wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w formie ankiety. W pierwszym podrozdziale opisano metodykę przeprowadzonych badań oraz przedstawiono krótką charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa. Kolejne podrozdziały to prezentacja oraz analiza badań, a także wnioski końcowe.  W metodyce przygotowania prac dyplomowych można – najogólniej rzecz biorąc – wskazać trzy etapy. Etap pierwszy to sformułowanie pytań, na które autor ma odpowiedzieć. Jest to równoznaczne z wyznaczeniem celu dalszych prac. Odpowiednio do nich opracowuje się konstrukcyjny plan pracy mniej lub bardziej zaawansowany w zależności od zaawansowania w poznawaniu literatury przedmiotu. Etap drugi to odpowiedź na podstawowe pytania (rozwiązanie problemu naukowego) za pomocą właściwych metod badawczych. Etap trzeci to opracowanie ostatecznych rezultatów badań pod względem redakcyjnym zgodnie z rygorami pisarstwa naukowego i układu wedle wzoru ustalonego przez Uczelnię.

 

Temat pracy

KONDYCJA FINANSOWA SŁUŻB MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE.

Streszczenie

W pracy przedstawiono problematykę kondycji finansowej służb mundurowych. Rozważania poprowadzono w oparciu o przykład komendy państwowej straży pożarnej w Śremie. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz spisów: tabel i rysunków. Pierwszy z rozdziałów stanowi wprowadzenie do tematyki. Autorka w pierwszej kolejności rozpatruje ogólne kwestie dotyczące znaczenia i specyfiki funkcjonowania służb mundurowych, by w dalszej części rozdziału skoncentrować się na badanej jednostce, tj. Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie. W rozdziale drugim odnosi się do polityki płacowej KP PSP w Śremie. Omawia systemem finansowania śremskiej jednostki oraz systemem płac, a także sprawy związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem strażaków. Rozdział ostatni w całości dotyczy kwestii efektywności KP PSP w Śremie. Diagnozuje problemy, z którymi boryka się jednostka, wskazując zarazem na potrzeby inwestycyjne.

 

Temat pracy

ROLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE „ALTAX” SP. Z O. O.

 

Streszczenie

Praca dotyczy roli przedstawicieli handlowych w przedsiębiorstwie. Teoretyczne rozważania odniesiono do konkretnego przykładu tj. firmy „ALTAX” Sp. z o. o. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków oraz załącznika. W rozdziale pierwszym autorka dokonuje charakterystyki omawianego przedsiębiorstwa koncentrując się w szczególności na jego historii, ofercie oraz podejmowanych działaniach marketingowych. Tematyka rozdziału drugiego ogniskuje się wokół kwestii ogólnych związanych ze stanowiskiem przedstawiciela handlowego. Autorka wyjaśnia kluczowe dla dalszych rozważań pojęcia, omawia proces sprzedaży, w by w końcowej części rozdziału odnieść się do wymagań stawianych wobec kandydatów na przedstawicieli handlowych. W rozdziale ostatnim natomiast przygląda się roli przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie. Autorka odnosi się do zadań realizowanych przez przedstawicieli handlowych oraz kwestii szkoleń i narzędzi, jakie wykorzystują w procesie sprzedaży. Ostatnia części rozdziału obejmuje analizę wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli handlowych przedsiębiorstwa Altax Sp. z o.o.

 

Temat pracy

LEAN MANAGEMENT W INFORMATYCE NA PRZYKŁADZIE ZWINNEJ METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SCRUM

 

Streszczenie

Praca dotyczy projektów wdrożenia oprogramowania w małych lub średnich przedsiębiorstwach i odpowiada na pytanie jak stosując zasady wyszczuplonego wytwarzanie przejść z klasycznych metodyk zarządzania projektem do metodyk zwinnych. Celem pracy jest wykazanie, że metodyki zwinne są przykładem zastosowania optymalizacji polegającej na wyszczuplaniu procesów w metodykach klasycznych zarządzania projektami. W pierwszym rozdziale wyjaśniono ogólne pojęcia dotyczące zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych. W rozdziale drugim przedstawiono metodykę klasyczną kaskadową. Rozdział trzeci zawiera opis wybranych elementów szczupłego wytwarzania. W rozdziale czwartym dokonano natomiast analizy uproszczeń procesu zarządzania projektem na podstawie założeń wyszczuplania procesów w kontekście metodyki zwinnej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki SCRUM. Oś rozdziału ostatniego stanowią z kolei rozważania na temat korzyści i wyzwań wynikających z wdrożenia opisanej metodyki prowadzenia projektu. W pracy posłużono się informacjami z projektów prowadzonych przez Autora w firmie ARP Ideas w latach 2010-2014.

 

Temat pracy

PROCEDURA I UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ LBS W STRZAŁKOWIE

 

Streszczenie

Praca dotyczy problematyki badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Podstawę praktycznych rozważań stanowi działalność kredytowa Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz spisów: tabel, rysunków i wykresów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys historyczny polskiej bankowości z uwzględnieniem historii banków spółdzielczych, w szczególności zaś Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie. Rozdział drugi dotyczy roli oceny zdolności kredytowej w ograniczeniu ryzyka kredytowego. Autorka definiuje podstawowe pojęcia omawiając także regulacje związane ze sterowaniem ryzykiem kredytowym. W rozdziale trzecim koncentruje się na działalności kredytowej skierowanej dla przedsiębiorców. W tym rozdziale omówiono metody oceny zdolności kredytowej oraz rodzaje, formy i zabezpieczenia kredytów dla przedsiębiorstw. Analizie poddano także działalność kredytową w Ludowym Banku Spółdzielczym w latach 2007-2010. W rozdziale ostatnim Autorka przedstawia ocenę finansowo - ekonomiczną zdolności kredytowej badanego przedsiębiorstwa X przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oraz zasady prowadzenia monitoringu w omawianym banku. W pierwszej części rozdziału dokonano charakterystyki badanego przedsiębiorstwa x ubiegającego się o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

 

Temat pracy

ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁDZIELCZYM BANKU LUDOWYM IM. KS. P. WAWRZYNIAKA W ŚREMIE

 

Streszczenie

Tematem pracy jest rozwój bankowości elektronicznej. Rozważania poprowadzono w oparciu o przykład Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia bibliografii oraz spisu tabel. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i dotyczy ogólnych informacji na temat bankowości elektronicznej. Autorka wyjaśnia podstawowe terminy odnosząc się także do genezy tej formy bankowości. W rozdziale drugim prezentuje rodzaje bankowości elektronicznej. Diagnozuje także potencjalne koszty, korzyści, szanse i zagrożenia systemów bankowości elektronicznej. Rozdział ostatni w całości poświęcono działalności i ofercie Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka. Autorka odnosi się do historii banku, omawia ofertę bankowości elektronicznej obowiązującą do lipca 2012 r. oraz tę aktualną.

 

Temat pracy

BEZROBOCIE NA RYNKU LOKALNYM POWIATU WRZESIŃSKIEGO W LATACH 2009-2012

Streszczenie

W pracy przedstawiono problematykę bezrobocia w powiecie wrzesińskim. Przeprowadzone przez Autorkę badania dotyczą lat 2009-2012. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz spisów: tabel, wykresów i rysunków. Pierwszy z rozdziałów stanowi wprowadzenie do tematyki i dotyczy bezrobocia w ujęciu teoretycznym. Magistrantka definiuje pojęcie bezrobocia, dokonuje klasyfikacji jego rodzajów odnosząc się także do jego przyczyn oraz skutków. W rozdziale drugim Autorka w sposób syntetyczny charakteryzuje powiat wrzesiński, koncentrując się na kwestiach ludnościowych, w tym problemach społecznych oraz budżecie powiatu. Rozdział trzeci w całości poświęcono analizie danych dotyczących bezrobocia na tym obszarze. Natomiast w rozdziale ostatnim Magistrantka przygląda się metodom przeciwdziałania bezrobociu wykorzystywanym przez Powiatowy Urzędu Pracy we Wrześni w podziale na metody aktywne i pasywne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj do góry