ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Resocjalizacja i socjoterapia

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.


 

Studia podyplomowe w zakresie: Resocjalizacji i socjoterapii


(Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i socjoterapii  spełniają  najnowsze wymogi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określone w rozporządzeniu z dn 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
 

Kwalifikacje

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii  zgodnie  z wymogami obowiązującego rozporządzenia  MEN z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…  (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.). 
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi  z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Powyższa specjalność  umożliwia zatrudnienie m.in. w:

- Schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
- Pogotowiach opiekuńczych,   
- Ośrodkach socjoterapii,           
- Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- Aresztach śledczych i zakładach karnych,         
- Domach dziecka,         
- Świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, 
- w sądach – w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora ,    
- w domach pomocy społecznej,            
- w szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) określonej rozporządzeniem  MEN  z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach),

oraz wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.


Program studiów obejmuje:

 I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:


1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka psychopedagogiczna
6. Pedagogika resocjalizacyjna
7. Współczesne problemy niedostoswoania społecznego
8. Podstawy prawne resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz system wspierania rodzin dysfunkcjonalnych
9. Programy profilaktyczne
10. Trening umiejętności społecznych

 

II. Dydaktykę specjalną:


1. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i relaksacyjnych
2. Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
3. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
4. Warsztat superwizyjny
5. Podstawy prawa oświatowego
6. Metodyka pracy nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
7. Metodyka pracy z grupą

 

III. Praktykę

 

Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 godz.  wykładów  w tym  150 godz. praktyk zawodowych (szkoła jest w stanie zapewnić praktyki)
Opłaty: wpisowe 150 zł;  czesne 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z podpisaną umową).

drukuj do góry