ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rekrutacja

powrót

 


REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

 

Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego


 

NAUKA W LICEUM  jest BEZPŁATNA

 

  Liceum Ogólnokształcące proponuje profile: 

 


-humanistyczny


- matematyczno-przyrodniczy.


Możliwość wyboru przez ucznia dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym z następujących: 


-matematyka

-j.angielski

-chemia

-biologia

-geografia

-historia

-j.polski 


  Na życzenie Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, który nie został wymieniony powyżej za dodatkową opłatą. 

 

 

  

 

 

REKRUTACJA


NA ROK SZKOLNY 2019/2020


DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży 3 i 4 letniego


NAUKA W LICEUM  jest BEZPŁATNA

 

 

 

PLIK PODANIA DO SZKOŁY UMIESZCZONO PONIŻEJ (NA DOLE STRONY)

 


SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowo wybudowanym budynku dydaktycznym;
• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym (max. 25 os.), przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania – szczególny nacisk na języki obce, matematykę, informatykę;
• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań i samorealizacji – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
• 4 duże sale wykładowe;
• 4 pracownie komputerowe (po 30 stanowisk komputerowych każda);
• 2 pracownie językowe;
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej;
• 16 sal ćwiczeń;
• 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;
• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na basenie;


 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły/
  2. Kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy 
  3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / ósmejklasy 
  4. Oryginał zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty
  5. Trzy fotografie o wymiarach 33x42 mm
  6. Karta zdrowia.

 

  • Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/
  • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a  rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

1. W rekrutacji do liceum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 132 pkt., w tym:

 

100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ ósmej klasy (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
24 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/ ósmej klasy z języka polskiego, matematyki i języka obcego – obowiązkowego,

- 8 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę z zachowania

 

2.  Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki i obowiązkowego języka obcego) max. 24 pkt.


 

 OCENA NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM/ ÓSMOKLASISTY 

 PRZELICZNIK NA PUNKTY

 MATEMATYKA


 CELUJĄCY -           8 pkt

 BARDZO DOBRY - 6 pkt

 DOBRY -                4 pkt

 DOSTATECZNY -  3 pkt

                                 JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY

 

 

3. Sposób przeliczania ocen  z zachowania na punkty.


OCENA  Z ZACHOWANIA NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

 PRZELICZNIK NA PUNKTY

WZOROWE

          

8 pkt

                         BARDZO DOBRE

 

6 pkt

 

DOBRE

4 pkt

 

 

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla młodzieży jest BEZPŁATNA.

 

 

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 drukuj do góry