bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Łączna liczba godzin- 1810 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 1130 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

Zoc

5

Wybrane zagadnienia z filozofii

2.

E

5

Wprowadzenie do socjologii

3.

Zoc

2

Przedmiot do wyboru (BHP)

4.

E

5

Historia wychowania

5.

E

5

Wprowadzenie do pedagogiki

6.

E

5

Wprowadzenie do psychologii

7.

Zoc

2

Technologie informacyjne

8.

Zoc

1

Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

I ROK, 2 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

E

6

Pedagogika ogólna

2.

E

5

Socjologia wychowania

3.

E

5

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

4.

E

6

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

5.

E

6

Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia

6.

Zoc

2

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

7.

E

1

Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

Zoc

5

Pedagogika pracy

2.

E

5

Metodologia badań społecznych i pedagogicznych

3.

E

2

Przedmiot do wyboru (Logika)

4.

E

2

Teoretyczne podstawy wychowania i opieki

5.

E

4

Podstawy dydaktyki ogólnej

6.

Zoc

2

Edukacja zdrowotna

7.

E

3

Patologie społeczne

8.

Zoc

2

Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe

9.

Zoc

3

Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego

10.

Zoc

1

Język angielski (2)

11.

Zoc

1

Media w edukacji

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

Zoc

3

Antropologia kulturowa

2.

Zoc

1

Podstawy komunikacji interpersonalnej

3.

E

5

Współczesne kierunki pedagogiczne

4.

E

1

Emisja głosu

5.

E

4

Kształtowanie kompetencji językowych

6.

E

5

Podstawy pracy socjalnej

7.

Zoc

5

Socjologia mikrośrodowisk społecznych

8.

E

3

Andragogika

9.

E

2

Język angielski (2)

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich 

III ROK, 5 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

Zoc

3

Wybrane problemy pedagogiki specjalnej

2.

E

3

Psychologia kliniczna

3.

E

3

Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej i organizacja procesu terapeutycznego

4.

E

3

Dziedziny pracy socjalnej

5.

Zoc

3

Logopedia

6.

Zoc

2

System instytucji profilaktyczno – resocjalizujących i opiekuńczo – wychowawczych

7.

E

3

Wybrane problemy prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich i ochrona własności intelektualnej

8.

Zoc

2

Kształtowanie kompetencji matematycznych

9.

Zoc

2

Warsztaty metodyczne: - metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci

10.

Zoc

3

Warsztaty metodyczne: - metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce

11.

Zal

3

Seminarium specjalistyczne

III ROK, 6 SEMESTR

Lp.

Forma zalicz.

ECTS

Nazwa przedmiotu

1.

E

5

Podstawy prawne opieki i wychowania

2.

E

6

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej

3.

Zoc

2

Psychoterapia i socjoterapia w pracy opiekuńczo - wychowawczej

4.

Zoc

3

Warsztaty metodyczne:

5.

Zoc

3

Warsztaty metodyczne:

6.

Zal

3

Seminarium dyplomowe

7.

Zoc

2

Etyka zawodowa

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry