bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Łączna liczba godzin - 1855 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 916 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru -kontynuacja języka ze szkoły średniej 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru - kontynuacja języka ze szkoły średniej 

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
6 E 3 Patologie społeczne
7 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
8 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
9 Zoc 1 Język angielski (2)
10 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
2 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
3 Zoc 5 Socjologia mikrośrodowisk społecznych
4 E 3 Społeczno – kulturalne i psychologiczne uwarunkowania wyborów edukacyjnych
5 E 3 Podstawy doradztwa zawodowego i edukacyjnego z metodyką
6 E 2 Metodyka wiedzy o kulturze
7 E 3 Andragogika
8 E 2 Język angielski (2)

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich 

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane problemy pedagogiki specjalanej
2 E 4 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
3 E 3 Diagnostyka psychopedagogiczna
4 E 4 Struktura i organizacja pomocy społecznej
5 Zoc 2 Diagnozowanie potrzeb społeczno - kulturowych
6 Zoc 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
7 Zoc 3 Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości.
8 Zoc 3 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
9 Zoc 3 Warsztaty kompetencji doradczych
10 Zoc 2 Pedagogika czasu wolnego
11 Zal 4 Seminarium specjalistyczne


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Problemy współczesnej kultury i edukacji – konteksty socjologiczne
2 E 5 Metodologia badań rynku pracy
3 E 3 Zawodoznawstwo
4 Zoc 2 Wprowadzenie do public relations
5 Zoc 2 Psychologiczno - pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi
6 Zoc 3 Promocja kultury regionalnej i lokalnej
7 Zoc 2 Etyka zawodowa
8 Zal 6 Seminarium dyplomowe
9 Zoc 2 Systemy poradnictwa zawodowego

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry