bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Łączna liczba godzin 1855 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 924 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 5 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 5 Podstawy dydaktyki ogólnej
5 E 6 Historia wychowania
6 E 5 Wprowadzenie do psychologii
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru– kontynuacja języka ze szkoły średniej 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju iwychowania
7 E 1 Język obcy (1)

1 język obcy do wyboru – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 Zoc 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
6 Zoc 2 Edukacja zdrowotna
7 E 3 Patologie społeczne
8 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10 Zoc 1 Język angielski (2)
11 Zoc 3 Antropologia kulturowa 

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
2 Zoc 2 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
3 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
4 Zal 3 Superwizja pracy socjalnej
5 Zoc 5 Socjologia mikrośrodowisk społecznych
6 E 5 Pedagogika resocjalizacyjna
7 E 5 Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
8 E 3 Andragogika
9 E 2 Język angielski (2)
10 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
2 E 3 Elementy psychologii klnicznej i psychopatologii
3 E 3 Diagnostyka psychopedagogiczna
4 E 4 Struktura i organizacja pomocy społecznej
5 Zoc 3 Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych- organizacja i podstawy prawne
6 E 4 Prawne podsatwy resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz system wspierania rodzin dysfunkcjonalnych
7 Zoc 4 Programy profilaktyczne
8 Zoc 3 Metodyka pracy socjalnej ( Problemy niedostosowania społecznego - resocjalizacja i opieka następcza)
9 Zal 4 Seminarium dyplomowe


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i relaksacyjnych
2 E 5 Dydaktyka specjalna
3 Zoc 3 Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
4 E 2 Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
5 Zoc 3 Warsztat superwizyjny
6 Zoc 2 Metodyka pracy nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
7 E 3 Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
8 Zoc 2 Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
9 Zoc 3 Metodyka pracy z grupą
10 Zoc 6 Seminarium dyplomowe

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry