ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki

Łączna liczba godzin - 2155 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 1081 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język niemiecki

 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język niemiecki
8 Zoc 1 Podstawy glottodydaktykiII ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
6 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
7 E 3 Patologie społeczne
8 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10 Zoc 1 Język niemiecki (2)
11 Zoc 3 Antropologia kulturowa
12 Zoc 1 Gramatyka języka niemieckiego
13 Zoc 1 Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu j. niemieckiego


II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Emisja głosu
2 Zoc 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
3 Zoc 4 Kształtowanie kompetencji językowych
4 Zoc 6 Kształtowanie kompetencji matematycznych
5 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
6 Zoc 3 Edukacja muzyczna
7 Zoc 2 Podstawy matematyki w nauczaniu
8 E 2 Język niemiecki
9 Zoc 2 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. niemieckiego
10 E 2 Gramatyka języka niemieckiegoIII ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 7 Kształtowanie kompetencji językowych
2 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnych
3 E 6 Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych
4 Zoc 2 Edukacja muzyczna
5 E 5 Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
6 Zoc 2 Logopedia
7 Zal 4 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. niemieckiego
8 Zoc 1 Gramatyka języka niemieckiego
9 E 2 Dydaktyka języka niemieckiego
10 Zoc 1 Warsztaty metodyczne:  Opowiadania w nauczaniu j. niemieckiego


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Strategie zintegrowanej edukacji dziecka 
2 Zoc 3 Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: trening umiejętności interpersonalnych
3 Zoc 3 Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: warsztaty zabawy ( w tym część zajęć w j. niemieckim)
4 E 4 Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii
5 Zoc 3 Edukacja muzyczna w języku angielskim
6 Zoc 4 Edukacja plastyczna i techniczna ( w tym część zajęć w j. niemieckim)
7 Zoc 2 Etyka zawodowa
8 Zal 6 Seminarium dyplomowe z dydaktyki j. niemieckiego

9 Zoc 1 Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry