ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Pedagogika 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Łączna liczba godzin - 1835 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 918 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)
4 E 6 Historia wychowania
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

1Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
7 E 1 Język obcy (1)

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej 

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Przedmiot do wyboru (Logika)
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
6 Zoc 3 Edukacja zdrowotna
7 E 3 Patologie społeczne
8 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
9 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
10 Zoc 1 Język angielski (2)
11 Zoc 3 Antropologia kulturowa

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich 

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Emisja głosu
2 Zoc 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
3 Zoc 4 Kształtowanie kompetencji językowych
4 Zoc 6 Kształtowanie kompetencji matematycznych
5 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
6 Zoc 3 Edukacja muzyczna
7 Zoc 2 Podstawy matematyki w nauczaniu
8 E 2 Język angielski (2)
9 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Język angielski obowiązkowy dla wszystkich 

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry