bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Resocjalizacja i socjoterapia

powrót

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Resocjalizacja i socjoterapia 


Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

 

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

 

Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na ten aspekt położony jest szczególny nacisk w proponowanej w ramach tej specjalności ofercie edukacyjnej.

 

Dzięki uzyskaniu opisanych kompetencji absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, domy samopomocowe, domy dziennego pobytu, ośrodki adopcyjne, poradnie odwykowe, regionalne ośrodki polityki społecznej, noclegownie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki kuratorskie, zespoły kuratorskiej służby sądowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkoły, domy dziecka.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie  standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent tej specjalności posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności resocjalizacja i socjoterapia. 

drukuj do góry