bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

powrót

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza  i terapia pedagogiczna


Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

 

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i terapia pedagogiczna ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

 

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych w takich jak np.: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty. Osoby te są przygotowane do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

 

Ponadto absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli §3 i §4 posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty.

 

Dodatkowe połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §7, ust. 1, pkt : "Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla samego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej….").

 

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Wprowadzenie terapii pedagogicznej jako specjalności dodatkowej pozwoli absolwentom pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej znacznie lepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby podopiecznych, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych a także umożliwi im profesjonalne prowadzenie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Uzyskanie kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej znacznie poszerzy możliwości profesjonalnego oddziaływania na wychowanków zarówno w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, jak i wychowawcy świetlicy, bursy, internatu, czyli w obszarach, do których przygotowuje specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

drukuj do góry