ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rekrutacja

powrót
 
 

rekrutacja

 

WARUNKI REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO

 

PRZEDSZKOLA AKADEMICKIEGO

 

ROZDZIAŁ 1. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W TRZECH  ETAPACH:

Etap I – składanie dokumentów,

Etap II – złożenie informacji o dziecku,

Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami GIS, MZ i MEiN.

ROZDZIAŁ 2 – ETAPY REKRUTACJI

 Etap Iskładanie dokumentów

1. Trwa od 15 lutego ( rekrutacja ciągła ) 

2. W Sekretariacie przedszkola należy złożyć stosowne  dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji).

 

Etap IIzłożenie opinii wychowawcy z poprzedniego przedszkola jeśli dziecko uczęszczało  

 

Etap III– ogłoszenie listy osób przyjętych

1. Informację o przyjęciu do przedszkola rodzice otrzymają listownie na adres podany w dokumentacji lub zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

ROZDZIAŁ 3-INFORMACJE DODATKKOWE

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor  przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przeprowadza rekrutację .
 2. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą w terminie do 06 sierpnia  2021 złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania. Prośby te będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc.

 

 


 

 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU

 

DO 5 GODZIN DZIENNIE 

 

 

1.Przedszkole będzie czynne  w godzinach 6:30 – 16:30. 

 

2.Każda kolejna godzina pobytu to koszt 1 zł za godzinę. 

 

3.Do abonamentu nie wliczamy godzin, w czasie których dziecko

 

jest na zajęciach dodatkowych.

 

4. Dla dzieci 6-letnich przedszkole bezpłatne. 

 

 


 

     Przedszkole "Akademickie" jest placówką niepubliczną.


Sale w przedszkolu  są kolorowe i słoneczne, wyposażone w nowe meble,

zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń

dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia

 w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się

 do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych.

Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw

umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę.

Przedszkole korzysta również z 2  sal gimnastycznych wraz

 z zapleczem sanitarnym, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz w pełni

 wymiarowego boiska do piłki nożnej;

•    rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.

•    do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

•    ilość miejsc jest ograniczona,

•    wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy

 


 

 

 PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:


• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;

• przez co każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę psychologa i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;

• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (szachy, warsztaty plastyczne, taniec, tropiciele przyrody, mały odkrywca itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego z Przedszkolem -  i są odpłatne.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

         

 1. Druk podania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie);
 2. Opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej, /jeżeli dziecko ją posiada/;
 3. 2 zdjęcia (podpisane);
 4. Ankieta o dziecku wypełniana przez rodziców (do pobrania na stronie lub w sekretariacie);
 5. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 6. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL ) w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka z przedszkola;
 7. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji/;
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji /;

 

 

 

 

 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

Przedszkole zapewnia 3 godziny

 

zajęć dodatkowych bezpłatnie. 

 

 

Przedszkole proponuje różnorodne zajęcia dodatkowe:

 

 • KODOWANIE NA DYWANIE 
 • KOLOROWE INSPIRACJE 
 • KLUB MAŁEGO ODKRYWCY - (pracownia eksperymentalna - doświadczenia fizyczne 
  i chemiczne)
 • SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 • SZACHY DLA ZAAWANSOWANYCH
 • JĘZYK ANGIELSKI (DODATKOWY)
 • TENIS ZIEMNY
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • GRY ZESPOŁOWE
 • TROPICIELE PRZYRODY

 

 

 

 

drukuj do góry