ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis studiów

powrót

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy i mieści się w obszarze nauk medycznych oraz obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne jak również kierunek rolniczy technologia żywności i żywienia, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego jak i wiedza na temat przygotowywania żywności.

 

Podstawowym celem kształcenia jest:

 

 nauczenie umiejętności posługiwania się  wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym co wiąże się z  przygotowaniem do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, położną w zakresie planowania żywienia, nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

 

 • posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

 • potrafi przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),

 • potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

 • potrafi dokonać oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne,

 • zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia,

 • opanował język obcy w stopniu pozwalającym na podstawową komunikację,

 • zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem,

 • odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów ,

 • nauczył się współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia (członek zespołu terapeutycznego).

 

 

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.


 Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.Specjalność DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI możliwość zatrudnienia  w:

 • placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach,
 • salonach kosmetycznych, SPA,
 • sanatoriach
 • placówkach turystycznych,
 • firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

 

Absolwent dietetyki kończący studia w WWSSE w Środzie Wielkopolskiej podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów - przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

 

 

Możliwość kontynuacji kształcenia absolwentów

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Dietetyka może kontynuować kształcenie w ramach:

 

 • studiów II stopnia

 • studiów kształcenia podyplomowego

 • kursów specjalistycznych

drukuj do góry