bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis kierunku

powrót

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Będzie posiadał  wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno – prawnego instrumentarium. Wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Absolwent będzie  posiadał  kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup ( w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym. Absolwent będzie umiał  rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych) alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego , migracji oraz uchodźstwa. Absolwent będzie  przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Absolwent tych studiów będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Koncepcja kształcenia

 

Studia  pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Wychowaniu w WWSSE w Środzie Wlkp. na kierunku praca socjalna  obejmą zasób wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i ogólnej w zakresie, który jest użyteczny dla wykonywania pracy na stanowiskach pracownika socjalnego .

                Zgodnie z misją wyższej szkoły zawodowej, duża część zajęć będzie bezpośrednio przygotowywać studenta do zawodu - do natychmiastowego objęcia stanowiska pracy w szeroko pojętej pracy socjalnej. Celem Szkoły jest takie przygotowanie , aby absolwent nie tylko był w stanie objąć już istniejące stanowiska pracy, ale aby posiadał też wiedzę i inicjatywę, które pozwolą mu  samodzielnie tworzyć  i kształtować nowe formy i miejsca pracy. Ważne jest także ukształtowanie odpowiednio wysokiej mobilności zawodowej i przestrzennej absolwenta, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

                Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna  w Środzie Wlkp. na studiach pierwszego stopnia, kierunku praca socjalna  będzie  tak kształcić studentów, by proces ten nie tylko odpowiadał standardom akademickim, lecz by przekazywana wiedza teoretyczna pogłębiana była o praktykę, umożliwiającą przyszłym absolwentom funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej. WWSSE  chce być uczelnią lokalną, która szybko i bezbłędnie reaguje na powstające potrzeby rynku lokalnego, przejawiając chęć współpracy z administracją lokalną. Doświadczeniem i kompetencją kadry uczelni służyć na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowych instytucji . Chce być uczelnią przyjazną i zabiegać o takie stosunki między społecznością studencką a wykładowcami i administracją uczelni, które opierałyby się na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka, a w kontaktach z otoczeniem troszczyć się o kreowanie takiego właśnie wizerunku uczelni, wykładowcy i studenta.

                Program studiów obejmuje przedmioty przewidziane w standardach  kształcenia oraz przedmioty specjalnościowe . W ramach przedmiotów specjalnościowych  studenci będą mogli wybierać  przedmioty z listy przedmiotów specjalnościowych ,które będą uważali za najbardziej przydatne dla ich rozwoju zawodowego.

drukuj do góry