ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Logopedia

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Logopedii 

Kwalifikacje
Ukończenie studiów podyplomowych 3 semestralnych - 270 godz. zajęć i 120 godz. praktyk -  / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela/ dają uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach,  placówkach i ośrodkach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) oraz (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...).

 

Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych (600 godz.) dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

 

 

Program studiów obejmuje:

 I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka psychopedagogiczna
6. Zaburzenia i terapia uszkodzeń korowych, podkorowych i obwodowych mowy
7. Terapia zaburzeń mowy - jąkanie
8. Diagnoza i terapia dyslali
9. Zaburzenia i terapia aparatu artykulacyjnego
10. Foniatria i audiologia
11. Elementy ortodoncji
12. Wprowadzenie do logopedii

II. Dydaktykę specjalną

1. Psychologiczne aspekty rozwoju mowy
2. Fonetyka
3. Kultura żywego słowa
4. Metodyka zaburzeń czytania i pisania
5. Metodyka terapii psychoruchowej
6. Profilaktyka logopedyczna
7. Koordynacja terapii mowy, czytania, pisania
8. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i relaksacyjnych
9. Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej
10. Oligofrenologopedia i surdologopedia
11. Podstawowe elementy dykcji i emisji głosu
12. Zaburzenia i terapia uszkodzeń korowych, podkorowych i obwodowych mowy

III. Praktykę logopedyczną

 Ilość semestrów : 3 lub 4*
Ilość godzin: 270 h wykładów , 120 godz. praktyk
Opłaty:  Wpisowe  150 zł;   czesne 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).


*Po uzgodnieniu ze szkołą będzie możliwość uzupełnienia studiów podyplomowych o 4 semestr w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

drukuj do góry