ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Klasa II, III, IV, V, VI, VII

powrót

 

 

 

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  


jest BEZPŁATNA.  

 


 rekrutacja

 

 

 

REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH

 


 


 


REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 


 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  jest BEZPŁATNA. 

 

 

 

PLIK PODANIA DO SZKOŁY UMIESZCZONO PONIŻEJ (NA DOLE STRONY)

 SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;
• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym (max. 25 os.), przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę psychologa szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;

• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);

• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;
• sale dostosowane do nauczania początkowego (w tym sala zabaw);
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do internetu  poprzez Wi-fi na terenie obiektu;
• 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;

• w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;

• boiska ze sztuczną nawierzchnią;
• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

• dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (świetlica, obiady, szachy, warsztaty plastyczne, taniec itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego ze Szkołą -  i są odpłatne.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

1. Podanie (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo Ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej (oryginał).

3. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero)

4. Dwie fotografie dziecka o wymiarach 33x42mm.

5. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jeżeli dziecko je posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej;

6. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej. 

KRYTERIA OCENIANIA

O przyjęciu do szkoły będą decydowały wyniki z:

1. Świadectwa ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej.

2. Zachowanie minimum dobre.

 

  • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.
  • Przyjęcie dziecka następuje na podstawie podpisania umowy cywilno-prawnej o kształceniu, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka/Opiekunami prawnymi, a Szkołą.

 


NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  jest BEZPŁATNA.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do podpisania umowy.

 

 


drukuj do góry