ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Klasa I

powrót

 

 

 NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JEST BEZPŁATNA. 

 


 REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH


 
rekrutacja

 Informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.


 


 


 SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;

• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym (max. 25 os.), przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę psychologa szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;

• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);

• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;
• sale dostosowane do nauczania początkowego (w tym sala zabaw);
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do internetu  poprzez Wi-fi na terenie obiektu;
• 2  sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;

• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;
• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

• dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (świetlica, obiady, szachy, warsztaty plastyczne, taniec itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego ze Szkołą -  i są odpłatne.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 


KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ:

 


1. druk podania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły);
2. opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno- emocjonalnej;
3. 2 zdjęcia;
4. odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
5. aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli dziecko je posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej;
6. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej.

 


          Kandydaci do pierwszej klasy będą przyjmowani na podstawie w/w dokumentów oraz wyników z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (o terminie i godzinie rozmowy Rodzice kandydatów będą poinformowani indywidualnie).

 
drukuj do góry