ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: 

JĘZYK NIEMIECKI W ZINTEGROWANEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Cel studiów:

1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka niemieckiego. 
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.


Adresaci:
Studia podyplomowe: „Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających:

- kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III)

- znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka niemieckiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podniesieniem znajomości języka niemieckiego.


Korzyści dla uczestników studiów:
1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka niemieckiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
2. Podniesienie poziomu znajomości języka niemieckiego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.

Studia podyplomowe „Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia. 
Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku niemieckim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: 
-lektorat języka niemieckiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
-kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego (przedmiot realizowany w języku niemieckim),
-treści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru niemieckojęzycznego (przedmiot realizowany w języku niemieckim),
-metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku niemieckim).


ABY NAUCZAĆ TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI  a , b, c  JEDNOCZEŚNIE !

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Podstawy dydaktyki ogólnej
2. Dydaktyka języka niemieckiego
3. Podstawy glottodydaktyki
4. Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka niemieckiego
5. Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego
6. Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka niemieckiego
7. Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka niemieckiego 
8. Warsztaty metodyczne: opowiadania w nauczaniu języka niemieckiego
9. Lektorat z języka niemieckiego  (ćwiczenie rozumienia ze słuchu,  sprawności mówienia, czytanie , pisanie)
10. Gramatyka języka niemieckiego (elementy fonetyki ,  elementy morfologii , elementy składni )
11. Wiedza o krajach niemieckojęzycznych 
12. Praktyka - 40 godz.   

 Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 360 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry