ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

UWAGA STUDENCI!

DNIA 07.12.2019 W GODZINACH 13.30-15.45 DYŻUR DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PROF. DOROTY DOMAGAŁY 

 


 

UWAGA STUDENCI!


DNIA 30.11.2019R. O GODZ. 8.00 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN Z PRZEDMIOTU: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I OPIEKI U DR K.KABACIŃSKIEJ-ŁUCZAK


 


 

UWAGA STUDENCI!

DNIA 16 LISTOPADA 2019 R. O GODZ. 7.45 W SALI A 1-2

ODBĘDZIE SIĘ ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU BHP U MGR JACKA NOWACZYKA 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2019 R.

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

KWESTURA – OK (brak długu);

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).


UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2019 ROKU !

INFORMUJEMY, ŻE: 

1. System antyplagiatowy służy do sprawdzenia pracy dyplomowej w ostatecznej wersji - zaakceptowanej przez promotora.

2. Praca musi być zapisana w jednym pliku (a nie każdy rozdział oddzielnie).

3. Nie ma możliwości sprawdzania pracy wielokrotnie lub po rozdziale (program antyplagiatowy nie służy do sprawdzania pracy niepełnej, niezaakceptowanej przez promotora).

4. Każdy student ma jedną możliwość na sprawdzenie pracy zaakceptowanej przez promotora (jednak jeżeli współczynniki prawdopodobieństwa będą za wysokie dopiero wtedy student ma jeszcze dwie próby na poprawienie pracy.

5. Jeżeli student uzyskał pozytywny wynik raportu prawdopodobieństwa wtedy pojawia się status pracy dyplomowej: zakwalifikowana do obrony.


 DNI SPORTU W WWSSE 


W celu zaliczenia wychowania fizycznego WWSSE organizuje w Uczelni DNI SPORTU w dniach: 18.05.2019; 25.05.2019; 01.06.2019; 08.06.2019; 15.06.2019.


Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia muszą odbyć obowiązkowo zajęcia z wychowania fizycznego (studenci rozpoczynający studia od X/2017 i X/2018) w wymiarze 60 godz. lub zaliczyć wychowanie fizyczne w takiej ilości godzin np. w klubie sportowym, na basenie, na siłowni i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie do dziekanatu.

 

Studenci, którzy chcą zaliczyć wf w ramach dni sportu zobowiązani są przesłać formularz zgłoszeniowy /formularz do pobrania w pliku poniżej/ na adres e-mailowy Uczelni (info@wwsse.pl), w którym zaznacza się termin uczestnictwa oraz wybór zajęć oraz liczbę godzin, którą planują zaliczyć w danym dniu (termin zaliczenia wf-u nie może się pokrywać z innymi zajęciami obowiązkowymi). Formularz zgłoszeniowy musi być przesłany odrębnie na każdy dzień sportu z podaną liczbą godzin i wyborem zajęć.


Zajęcia z wychowania fizycznego  w wymiarze 60 godz. należy zaliczyć do końca studiów.

 

Osoby posiadające zwolnienie z wychowania fizycznego powinny je zaliczyć w innej wybranej przez siebie formie np. szachy.


 UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ!

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT


UWAGA STUDENCI !

KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15


  UWAGA STUDENCI !!!

DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME 


 UWAGA!

Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności

można składać najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.


 ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 30.09.2019 R.)

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


 UWAGA STUDENCI !!!

PROSZĘ O ODBIÓR PISM W SPRAWIE: PRZESUNIĘCIA TERMINU PŁATNOŚCI; PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UCZELNI ORAZ DECYZJI STYPENDIALNYCH.


UWAGA STUDENCI !!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!!!

 

STUDENT UZYSKUJE ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEŻELI:

 

-  ZALICZY WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH;

- ZŁOŻY W DZIEKANACIE INDEKS I KARTĘ EGZAMINACYJNĄ Z POTWIERDZONYMI WPISAMI;

ROZLICZY SIĘ Z UCZELNIANĄ BIBLIOTEKĄ ORAZ UIŚCI NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ;

- WYPEŁNI KARTĘ INFORMACYJNĄ;

- WYPEŁNI ANONIMOWĄ ANKIETĘ OCENIAJĄCĄ WYKŁADOWCÓW ORAZ ZAJĘCIA I WRZUCI DO OPIECZĘTOWANEJ URNY W DZIEKANACIE;

- ZŁOŻY DZIENNICZEK PRAKTYK LUB DOKUMENT DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA Z ODBYWANIA PRAKTYK (JEŚLI PRAKTYKA NA DANYCH STUDIACH JEST WYMAGANA).   drukuj do góry