ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki

powrót

Studia adresowane są do osób zainteresowanych edukacją małych dzieci. Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji przydatnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Wiedza i kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego na poziomie edukacji elementarnej.

 

Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

w zakresie wiedzy:

1) zna współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej;
2) posiada wiedzę z zakresu kształcenia językowego, matematycznego i środowiskowego; 
3) posiada wiedzę z zakresu metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia;
4) posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
5) posiada wiedzę na temat planowania oraz prowadzenia zajęć z języka niemieckiego.

w zakresie umiejętności:

1) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej do planowania i organizowania działań edukacyjnych;
2) potrafi prowadzić zajęcia z edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej, artystycznej oraz języka niemieckiego;
3) potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania dzieci, w tym zwłaszcza wspierając ich kreatywność, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności;
4) potrafi identyfikować potrzeby dzieci i właściwie na nie odpowiadać;
5) potrafi aranżować przestrzeń edukacyjną w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci;
6) posiada umiejętność pracy z grupą, w tym na zajęciach z języka niemieckiego;; 
7) posiada umiejętności diagnozowania pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
8) potrafi indywidualizować działania edukacyjne i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów;
9) potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

w zakresie kompetencji społecznych:

1) posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z dziećmi, rodzicami, współpracownikami;
2) rozumie konieczność dostosowywania poziomu komunikatu do odbiorcy;
3) ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4) ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
5) rozumie potrzebę ciągłego udoskonalania własnego warsztatu pedagogicznego.

drukuj do góry