ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Tyflopedagogika i surdopedagogika

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Tyflopedagogika i surdopedagogika

Kwalifikacje

Nadają kwalifikacje do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszących oraz uczniów niedowidzących i słabowidzących.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Pedagogika specjalna
2. Tyflopedagogika
3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących z elementami psychologii klinicznej,
4. Anatomia fizjologia, patologia narządu wzroku, słuchu oraz równowagi
5. Orientacja w przestrzeni
6. Rehabilitacja widzenia
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących
8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym - metodyka
9. Brajlowskie metody porozumiewania się
10. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
11. Surdopedagogika
12. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
13. Surdologopedia
14. Rewalidacja indywidualna dzieci z wadą słuchu - metodyka
15. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
16. Praktyka w zakresie tyflopedagogiki
17. Praktyka w zakresie surdopedagogiki


Ilość semestrów: 3

Ilość godzin: 370 godz. + 240 godz. praktyk

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry