ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z neurodydaktyką

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z neurodydaktyką

Kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym. W toku studiów studenci poznają najnowszą wiedzę w zakresie badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Diagnostyka psychopedagogiczna
2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
3. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
4. Historia wychowania
5. Pedagogika społeczna i opiekuńcza
6. Patologie społeczne
7. Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
8. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
9. Struktura i organizacja pomocy społecznej
10. Pedagogika czasu wolnego
11. Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i o przyspieszonym rozwoju
12. Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
13. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
14. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
15. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
16. Projektowanie programów profilaktycznych
17. Warsztat pracy pedagoga szkolnego
18. Metodyka współpracy z rodziną
19. Elementy interwencji kryzysowej
20. Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: kompetencje wychowawcze
21. Neurodydaktyka-podstawy
22. Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
23. Podstawy budowy i działania OUN, neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
24. Trening kreatywności
25. Praca na potencjale ucznia
26. Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
27. Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
28. Trening interpersonalny
29. Procesy pamięciowe
30. Praktyka

Ilość semestrów: 3

Ilość godzin: 418 godz. + 60 godz. praktyk

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry