ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Oligofrenopedagogika

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogikii 


Kwalifikacje
Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprłnosprawną intelektualnie. Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Program studiów obejmuje:

I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka psychopedagogiczna
6. Rewalidacja indywidualna
7. Oligofrenopedagogika
8. Oligofrenologopedia

 

II. Dydaktykę specjalną

1. Metodyka nauczania i wychowania uczniów lekko upośledzonych umysłowo
2. Metodyka kształcenia i i rehabilitacja osób  z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
3. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
4. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
5. Technologie informacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 
6. Dydaktyka specjalna 

 

III. Praktykę

 Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 godz. 
Opłaty:  Wpisowe  150 zł;   czesne 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry