ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna z neurodydaktyką

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Diagnoza i terapia pedagogiczna z neurodydaktyką


Kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. W toku studiów studenci poznają najnowszą wiedzę w zakresie badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Dydaktyka specjalna
4. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
5. Wprowadzenie do logopedii
6. Diagnostyka rodziny
7. Psychologiczne aspekty rozwoju mowy
8. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole - podstawy prawne
9. Diagnostyka ucznia
10. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
11. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
12. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
13. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
14. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
15. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
16. Diagnostyka trudności w uczeniu się
17. Diagnostyka zaburzeń zachowania
18. Warsztat umiejętności wychowawczych – rozwiązywanie konfliktów
19. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna, ćwiczenia relaksacyjne
20. Komunikowanie w procesie edukacyjnym
21. Organizacja procesu terapeutycznego.
22. Neurodydaktyka-podstawy
23. Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
24. Podstawy budowy i działania OUN, neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
25. Trening kreatywności
26. Praca na potencjale ucznia
27. Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
28. Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
29. Trening interpersonalny
30. Procesy pamięciowe
31. Praktyka


Ilość semestrów: 3

Ilość godzin: 370 godz. + 60 godz. praktyk

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry