ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Asystent rodziny

powrót

Studia podyplomowe w zakresie Asystenta rodziny 

Cel studiów:

Zapoznanie z problematyką aktualnej polityki rodzinnej oraz nauka jej wielowymiarowego postrzegania; zapoznanie z systemem pracy z rodziną u podstaw; przygotowanie przyszłych asystentów rodziny do pracy z rodzinami  dysfunkcyjnymi; wypracowanie umiejętności negocjacyjnych i innych potrzebnych do pracy w środowiskach trudnych.

 

Uczestnicy:

Studia adresowane są dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Kwalifikacje:

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o rodzinie, a w szczególności wypełniania zawodu asystenta rodziny oraz uzyskuje możliwość podjęcia pracy zawodowej w ww. specjalności.

Absolwenci studiów mogą pracować jako asystenci rodziny, których zawód i wymagania kwalifikacyjne zostały określone w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Od absolwentów studiów wyższych, którzy ukończyli inny kierunek niż: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna wymagany jest dodatkowo roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1. Wybrane zagadnienia z prawa
 2. Komunikacja interpersonalan
 3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 4. Edukacja zdrowotna
 5. Etyka pracy asystenta rodziny
 6. Analiza własnych możliwości i ograniczeń  w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 7. Metodyka pracy asystenta rodziny
 8. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 9. Socjologia rodziny. Charakterystyka problemów i potrzeb rodziny
 10. Wspomaganie rozwoju dziecka  z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
 11. Elementy ekonomiki i organizacji gospodarstwa domowego
 12. Praca z rodziną z problemami niepełnosprawności
 13. Mediacja w rodzinie
 14. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 15. Praktyka - zapoznanie z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną

lość semestrów : 2
Ilość godzin: 230 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł; Czesne:  1200 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry